● پیوند عرضه و تقاضا
عرضه كننده و متقاضي فناوري به کارگزازان فناوری مراجعـه مي نمايند و کارگزاران فناوری از طريـق ايجـاد شـبكه و برقراري ارتباط بين هر دسته از مراجعان، سازمانها و شركتها، زمينه را جهت مذاكره آماده ميسـازد.
در واقع کارگزاران فناوری حلقـه واسـطه و نقطـه اتـصال مراجعان هستند و هدف نهايي آن ها كمك به مبادلـه و داد و ستد فناوري بين عرضه كنندگان و متقاضـيان فناوري مي باشد.
به این صورت کارگزاران فناوری به شناسایی راه حل های بالقوه یا شرکایی که راه حل ها را ارائه میدهند کمک می کنند؛ آنها داده ها را جمع آوری و موشکافانه بررسی می کنند. همچنین داده ها و یافته ها پیرامون راه حل های بالقوه سمت عرضه کننده را منتشر می کنند. با ارائه اطلاعات درمورد فرصت های کسب وکار و فرصت های فناورانه فراهم شده از طریق نوآوری، آگاهی و شفافیت برای سازمان بوجود می آورند.