baner
کسب کار ،بازاریابی،راه حل
شبکه خدمات متمرکز بیزمارک،ارائه خدمات بر پایه فناوری و نوآوری

حل مسائل نوآوری های سازمان

ما به سازمان ها کمک می کنیم تا با اتصال به شبکه ای از حل کنندگان مشکل، چالش های مهم خود را حل کنند

پیوند عرضا تقاضا

ما می توانیم درباره موضوعاتی که برای شما ناشناخته است کمک کنیم و به استارتاپ ها دانشگاه ها ، مراکز نوآوری و صنایع کوچک متصل کنیم

برگزاری رویدادهای تبادل

ما با برگزاری روییدادها می توانیم عرضه و تقاضا را کنار هم قرار داده تا بتوانند از توانایی ها و یا نیازهای یکدیگر با خبر شوند

اخبار و مقالات

اخبار

موتور اکوسیستم بانکی کشور روشن شد

موتور اکوسیستم بانکی کشور روشن شد ایجاد فن‌بازار تخصصی فین‌تک مسیر رشد استارتاپ های این حوزه را هموار می‌کند رویداد «ارائه نیازهای فناورانه فین تک»

ادامه